Enviromentální politika

Enviromentální politika

Síť DS Automobiles se zavázala k dodržování tří hlavních kritérií v oblasti environmentální politiky

UDRŽITELNÁ MOBILITA JAKO NÁŠ ZÁVAZEK

Cílem našeho přístupu k udržitelnému rozvoji v oblasti mobility je snížit emise skleníkových plynů, chránit přírodní zdroje a rozvíjet nové, k životnímu prostředí šetrné chování v oblasti mobility.

SKUTEČNÁ SPOTŘEBA VOZŮ DS

Skupina PSA a dvě nevládní neziskové organizace Transport & Environment (T&E) a France Nature Environnement (FNE) se dohodly na způsobu měření reálné spotřeby vozů DS.

Skupina PSA se vůči svým zákazníkům zavazuje tak, že u modelů značky DS zveřejňuje výsledky spotřeby paliva v reálném provozu.

Tyto výsledky pocházejí z testovacího protokolu vytvořeného nevládní organizací Transport & Environment (1) a svazem France Nature Environnement (2) a jsou certifikovány Bureau Veritas (3). Tento spolehlivý a snadno zopakovatelný protokol umožňuje všem zákazníkům značky DS změřit jejich reálnou spotřebu paliva.

Protokol byl inspirován novou evropskou metodikou měření Real Driving Emissions“ (RDE). Měření spotřeby paliva se provádí přenosným zařízením (PEMS), které se instaluje na vůz. Nezávislá a mezinárodně uznávaná organizace Bureau Veritas se zaručuje za znění protokolu i za to, jak je za určených podmínek prováděn, a potvrzuje pravost a integritu výsledků.

Měření byla provedena na veřejných komunikacích otevřených pro dopravu (25 km ve městě, 39 km mimo město a 31 km na dálnici) za reálných jízdních podmínek (využití klimatizace, hmotnost zavazadel a cestujících, při obvyklých rychlostech…).

OD ZAČÁTKU SMĚŘOVÁNÍ K UDRŽITELNOSTI

Pro splnění ekologické výzvy se zavazujeme, že v rámci celého výrobního procesu omezíme náš vliv na životní prostředí. Když to podmínky umožňují, v DS upřednostňujeme využití recyklovaných produktů. Náš specializovaný recyklační tým vynakládá veškeré své úsilí, aby vám zaručil maximální kvalitu materiálů a tepelnou a mechanickou odolnost pro optimální výkon.

Odpovědnost za výrobek

Vývoj

– Hodnocení životního cyklu.

– Výběr ekologicky šetrných materiálů.

Výroba

– Užití recyklovaných materiálů.

V provozu

– Nakládání s odpady a jejich likvidace na prodejních místech.

– Náhradní díly.

Zpětný odběr

– Zpětný odběr vozu.

– Odstranění znečištění a předběžná úprava.

– Evropská směrnice ELV.

 

2019-DS-MOBILITE-DURABLE-SCHEMA-BLANC_CZ

Použití a správa recyklovaných materiálů

Recyklované materiály používá DS Automobiles od svého založení a neustále zvyšuje jejich využití. Značka DS se připojuje k přístupu skupiny PSA a usiluje o to, aby splnila svůj závazek a stavěla vozy obsahující alespoň 30 % recyklovaných materiálů nebo bio materiálů.

NAŠE SÍŤ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

Recyklujte svůj vůz DS na konci jeho životnosti

V souladu s evropskou legislativou týkající se regulace vozidel s ukončenou životností se DS Automobiles zavazuje, že během výrobního procesu omezí produkci odpadů a váš vůz odebere zpět, až doslouží. Na pomoc jsme si přizvali nezávislé specialisty, abychom vám mohli zaručit, že váš vůz, který dosloužil, bude zrecyklován tím nejvíce ekologicky možným způsobem.

Zpětný odběr vašeho vozu DS zdarma na konci jeho životnosti platí, pokud:

– Ve voze je maximálně 9 sedadel nebo se jedná o užitkový vůz do 3,5 tuny.

– Vůz byl zaregistrován v Evropě.

– Ve voze stále jsou jeho podstatné součásti.

– Vůz neobsahuje žádný odpad, který nesouvisí s vyrobeným vozem.

– Originály dokumentů k vozu jsou do odběrového místa dodány spolu s vozem.

Akreditovaný zpracovatel vozů s ukončenou životností při odběru vašeho vozu vydá při každém odběru doklad o likvidaci. Doklad o likvidaci budete potřebovat pro odhlášení vozu z evidence motorových vozidel. Pro lepší orientaci využijte náš rozcestník na www.zpetnyodber.eu.

RECYKLAČNÍ CYKLUS VAŠEHO VOZU DS

1. Zpětný odběr
Žádáme posledního majitele vozu, aby vůz na konci jeho životnosti dovezl k akreditovanému zpracovateli. Po ověření vozu musí toto autorizované odběrové zařízení vydat doklad o likvidaci.

2. Předběžná úprava a odstranění znečištění
Nejprve dojde k vyjmutí baterie a deaktivaci airbagů. Náš partner pak odstraní zbytkové palivo a ostatní kapaliny: motorový olej, převodový olej, brzdovou kapalinu a chladicí kapalinu pro klimatizaci.

3. Rozebrání
V dalším kroku bude provedena demontáž součástek a mechanismů, které budou využity jako použité náhradní díly nebo budou továrně repasovány a vráceny zpět do oběhu. Jestliže budou materiály jako plast a sklo vyhodnoceny jako ekonomicky použitelné, budou také vyčleněny k recyklaci.

4. Skladování
Nebezpečný odpad bude vyčleněn a odeslán do firem specializujících se na sběr a likvidaci odpadu.

5. Drtička
Předběžně upravené konstrukce budou následně poslány do drtičky, kde dojde k jejich rozřezání a jednotlivé části budou vytříděny k recyklaci nebo dalšímu použití.

6. Po drcení
Části vytříděné z drtičky budou poté ošetřeny různými technikami (magnety, vířivým proudem, flotací). Získají se tím úlomky materiálů, které bude možné využít jako novou surovinu.

7. Recyklace / Sběr / Skládkování
Rozdrcené materiály budou moct být zrecyklovány, například v cementářském průmyslu. Díky tomuto procesu dochází ke zhodnocení 95 % vozu a výraznému snížení zbytků určených k uložení na skládce.

FRANCOUZSKÉ ZNAČENÍ TRIMAN

Od ledna 2015 se na recyklovatelných výrobcích ve Francii objevuje nové, ze zákona povinné značení nabádající ke třídění: panáček Triman.

Cílem je informovat spotřebitele, že výrobek nebo jeho obal nemá být vyhozen do koše na domácí odpad, ale kvůli recyklaci má být vytříděn nebo odnesen do sběrného dvora.

Tuto informaci znázorňuje symbol lidské postavy, která činí občanské gesto.

Piktogram se může objevit na výrobku, obalu nebo na webových stránkách.

Na našich výrobcích/obalech se může objevit pobídka ke třídění, a to u:

– pneumatik,

– kartonových a papírových obalů,

– papírových výtisků.

Netýká se to elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), baterií, akumulátorů a chemických výrobků, které jsou již označeny logem přeškrtnutého koše.

 

Výrobky s ukončenou životností

Zpětný odběr odpadních pneumatik

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s končenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zpětný odběr odpadních pneumatik je naší společností C AUTOMOBIL IMPORT spol. s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) pneumatiky odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 97 odst. 2 písm. a) zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde. V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou zdarma odebrat odpadní pneumatiky, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info-cz@p-automobil-import.cz a my zajistíme nápravu.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s ukončenou životností:

 • v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,
 • jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele,
 • pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik:

Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru pneumatik minimální úroveň zpětného odběru pneumatik dle Přílohy č. 2. zákona o výrobcích s ukončenou životností a minimální úroveň využití odpadních pneumatik dle přílohy č. 7. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Naše společnost C AUTOMOBIL IMPORT spol. s.r.o. jako výrobce, jakož i distributor a poslední prodejce při prodeji pneumatik uvádí odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik, které připadají na 1 prodávanou pneumatiku nebo 1 kilogram prodávaných pneumatik, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že na některém námi vystaveném daňovém dokladu nenajdete „Oddělené uvádění nákladů dle § 99“, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info-cz@p-automobil-import.cz a my zajistíme nápravu.

 

Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

 Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní

 • o možnostech předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
 • o možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,
 • o požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu

určených, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad,

 • o negativních dopadech nelegálního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,
 • o způsobu zajištění zpětného odběru a případných dalších skutečnostech.

 

Společnost C AUTOMOBIL IMPORT spol. s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně, kterou realizuje formou letáků. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru pneumatik.

 

Stáhněte si:

leták Pneumatiky – Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik – ke stažení

leták Pneumatiky – Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik – ke stažení verze pro tisk

leták Pneumatiky – Zpětný odběr pneumatik – ke stažení

leták Pneumatiky – Zpětný odběr pneumatik – ke stažení verze pro tisk

 

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů je naší společností C AUTOMOBIL IMPORT spol. s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) automobilové baterie nebo akumulátory odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr


Odpadní automobilové baterie nebo akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Jsou označené speciálním symbolem, který značí, že by neměly být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem. Na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 86 odst. 2 zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde. V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou odebrat zdarma odpadní automobilovou baterií nebo akumulátor, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info-cz@p-automobil-import.cz a my zajistíme nápravu.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít odpadní automobilovou baterii s ukončenou životností:

 • v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození automobilová baterie ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,
 • jestliže vzhledem k množství a typu automobilových baterií či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o automobilové baterie od konečného uživatele,
 • pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Označení místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů:

Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů minimální recyklační účinnost procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů dle přílohy č. 5. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

 Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní

 • o požadavku, aby odpadní baterie nebo akumulátory nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na místech k tomu určených nebo osobám k tomu oprávněným v souladu se zákonem,
 • o způsobu zajištění zpětného odběru,
 • o úloze konečného uživatele v recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů,
 • o možnostech škodlivých vlivů nebezpečných látek obsažených v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a zdraví lidí,
 • o významu grafického symbolu pro zpětný odběr a chemických symbolů.

Společnost C AUTOMOBIL IMPORT spol. s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně, kterou realizuje formou letáků. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů.

 

Stáhněte si:

leták Autobaterie – Způsob zajištění zpětného odběru olovněných autobaterií – ke stažení

leták Autobaterie – Způsob zajištění zpětného odběru olovněných autobaterií – ke stažení verze pro tisk

leták Autobaterie – Zpětný odběr autobaterií – ke stažení

leták Autobaterie – Zpětný odběr autobaterií – ke stažení verze pro tisk

 

Přenosné baterie nebo akumulátory

Zpětný odběr odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů zajišťuje naše společnost prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností ECOBAT s.r.o. www.ecobat.cz .Použité přenosné baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v rámci jakéhokoliv místa zpětného odběru uvedeného na webových stránkách kolektivního systému.

Průmyslové baterie nebo akumulátory

Zpětný odběr odpadních průmyslových baterií nebo akumulátory stejného typu a určení, které jsme uvedli na trh a to bez ohledu na jejich chemické složení, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby a koupi nového výrobku jsou odebírány od konečného uživatele ve vybraných veřejných místech zpětného odběru, zejména tam, kde jsou na to místa technicky a technologicky vybavena a zároveň personál odborně proškolen s ohledem na povahu tohoto výrobku. Pokud byste nám chtěli ve zpětném odběru odevzdat odpadní průmyslovou baterii nebo akumulátor, tak kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info-cz@p-automobil-import.cza my se Vám ozveme s podrobnými informacemi, jak postupovat.