Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj

Náš přístup k ekodesignu

Naše technické týmy se již od prvních fází koncepce a v každé fázi životnosti vozů snaží co nejvíc snížit dopad vozů na životní prostředí.

Klíčovým požadavkem je snížení emisí CO2. K dosažení tohoto cíle vyvíjíme velké úsilí zaměřené na snížení hmotnosti, technologie hnacího ústrojí a zlepšení aerodynamiky. Kladením důrazu na účinné a spolehlivé řešení přizpůsobené jednotlivým trhům se snažíme globálním způsobem reagovat na problémy související s vytvářením skleníkových plynů.

Technologie budoucnosti

Naši inženýři aktivně pracují na technologických řešeních zaměřených na výrazné snížení dopadu automobilů na životní prostředí. Zavedení systému nové generace Stop & Start od roku 2010, hybridních řešení od roku 2011 a uvedení vozidel s nulovými emisemi umožní značce DS upevnit svou pozici v segmentu vozidel s nízkými emisemi CO2.

Zdroje a recyklovatelnost

Vedle omezování spotřeby paliva a emisí CO2 a dalších znečišťujících látek je cílem naší politiky ekodesignu optimalizovat využívání přírodních zdrojů pečlivým výběrem materiálů použitých k výrobě našich vozů. Cílem je rovněž snížit potenciální dopad vozů s ukončenou životností na životní prostředí tím, že podpoříme jejich recyklovatelnost.

Příklad: DS 4

Již během vývojové fáze byla věnována velká pozornost co největšímu omezení dopadu vozu DS 4 na životní prostředí, za tímto účelem byly použity recyklované a přírodní materiály, které snižují ekologickou stopu materiálů použitých ve vozech. Vůz DS 4 obsahuje průměrně 29 % recyklovaných materiálů a materiálů přírodního původu.
Přibližně 15 % z 200 kg polymerů ve voze tvoří recyklované materiály a materiály přírodního původu, a to v tomto poměru:
– 40 % materiály přírodního původu
– 60 % recyklované materiály

Vůz DS 4 bere ohled na vaše ekologické povědomí. Byl vyrobený tak, aby se pomocí recyklace a materiálů použitých při výrobě co nejvíc snížil dopad na životní prostředí, s cílem:
– podpořit recyklaci vozidla na konci jeho životnosti,
– mít pod kontrolou a sledovat rozložení použitých látek,
– dosahovat dobré výsledky v oblasti valorizace a recyklovatelnosti obložení nebo dveřních panelů.

 

Továrny s certifikací ISO 14001

Ve všech našich výrobních závodech je zavedený systém environmentálního managementu založený na normě ISO 14001. Tato mezinárodní norma je celosvětově uznávanou normou pro řízení a organizaci.

Postup certifikace byl zahájen před 10 lety a nyní ve výrobních podnicích dospěl do stadia zralosti, protože všechny výrobní podniky mají od roku 2007 certifikaci ISO 14001. Tato norma (vytvořená v roce 1996) vyžaduje zejména používání prostředků dohledu, kontroly a měření dopadu procesů na životní prostředí. Její uplatňování vyžaduje příslušné proškolení všech zaměstnanců.

Automobilový průmysl pokrývá různé činnosti: odlévání, obrábění, lisování, svařování, povrchovou úpravu, lakování, montáž… I když provoz těchto zařízení nepředstavuje „vysoké riziko pro životní prostředí“ (ve smyslu definice podle tzv. evropské směrnice Seveso z roku 1996), vytváří řadu dopadů na životní prostředí, které se snažíme co nejvíce omezovat.

1) Lakovny: od roku 1995 jsme snížili o více než 50 % emise prchavých organických látek (VOC), které pocházejí z rozpouštědel laků.

2) Slévárny: díky používání vysoce profesionálních technologických zařízení (plazmový řezací hořák) a rozvoji systémů kontroly se nám podařilo významně snížit prachové emise sléváren.

3) Spotřeba vody: hlavním cílem každého našeho průmyslového závodu je snížit spotřebu vody. Tato politika umožnila od roku 1995 snížit 2,5krát spotřebu vody na vyrobený vůz.

4) Zhodnocení 94 % odpadů z výroby: naše závody vyprodukují přibližně 700 000 tun kovového odpadu ročně, který se využije v ocelářském a slévárenském průmyslu. 82 % ostatních odpadů se využije v zařízeních na opětné zužitkování odpadu. Celková míra využití odpadu je 94 %.

 

 

Trvale udržitelný rozvoj základním úkolem sítě

Síť značky DS i její partner Citroën jsou odhodláni aktivně se podílet na environmentální politice značky od počátku každého životního cyklu vozidel až do jeho samého konce.

Zavázali jsme se k dodržování tří hlavních kritérií v oblasti environmentální politiky:
– třídění odpadů z automobilového průmyslu prostřednictvím certifikovaných organizací;
– dodržování národní a evropské legislativy;
– zajišťování vysledovatelnosti za účelem sledování cyklu odpadů a kontroly jejich řádné recyklace.

 

 

Povědomí a odpovědnost

Na pařížském autosalonu v roce 2008 byl zahájen projekt „GreenPact“. Tento nový environmentální přístup byl vytvořen tak, aby napomáhal prodejní síti ve Francii přizpůsobit se měnící se legislativě a lépe zvládat svůj dopad na životní prostředí (nakládání s odpady, skladování chemikálií, vysledovatelnost dílů po skončení životnosti atd.).
GreenPact využívá pro tento účel širokou škálu vzdělávacích nástrojů a podporuje kontakty mezi sítí a dalšími specializovanými subjekty, jako jsou organizace, které sbírají a zpracovávají chladicí kapaliny.

 

Sběr a management

Před více než 15 lety jsme zavedli systém pro shromažďování a zpracování vozidel s ukončenou životností (ELV).
Sběr a třídění odpadu vzniklého při údržbě a opravách vozů je organizován v souladu se způsoby řízení zavedenými pro produkty po skončení životnosti (ELP) ve Francii jako součást projektu GreenPact.

 

Ekologické zpracování

Výroba každého vozu zohledňuje etapu ekologického zpracování na konci životnosti a usiluje o usnadnění tohoto procesu. Příklad: je fyzicky označen nejnižší bod nádrže, což usnadňuje její vyprazdňování. Pro každý prvek, který bude třeba v této etapě odstranit, vyvíjejí inženýři automobilky Citroën předem způsoby demontáže.