PŘEJÍT NA OBSAH
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Úvodní informace a vysvětlení základních pojmů
 2. Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů
 3. Právní titul pro zpracování osobních údajů
 4. Příjemci osobních údajů
 5. Vaše práva v postavení subjektu údajů
 6. Cookies
 7. Odkazy na jiné stránky
 8. Interakce se sociálními sítěmi
 9. Platnost, účinnost a změny zásad ochrany osobních údajů
 10. Kontaktujte nás

 

Webové stránky www.dsautomobiles.cz (dále jen „webové stránky“ nebo „stránky“) jsou provozovány společností C Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 26213664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 80269, která v souvislosti s touto činností zpracovává osobní údaje a vystupuje tak jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“).

 

Před použitím těchto webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vysvětlují, jak bude Správce zpracovávat i Vaše osobní údaje při používání stránek. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami.

1. ÚVODNÍ INFORMACE A VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby ve smluvním vztahu se Správcem, a to pouze za stanoveným účelem zpracování.

„Dozorovým úřadem“ se rozumí nezávislý orgán zřízený členským státem Evropské unie, který je pověřen monitorováním uplatňování požadavků na ochranu osobních údajů; v České republice je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz).

„Evidencí“ se rozumí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska.

„Omezením zpracování osobních údajů“ se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (viz níže subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

„Příjemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření na základě zákona, se za příjemce nepovažují.

„Pseudonymizací“ se rozumí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

„Souhlasem“ se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

„Správcem“ se rozumí společnost C Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 26213664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 80269 a příslušný dealer autorizované sítě DS, zvolený dle preference subjektu údajů. Na základě smluvního ujednání mezi C Automobil Import s.r.o. a každým jednotlivým dealerem autorizované sítě C Automobil Import, jsou oba tzv. společní správci.

„Subjektem údajů“ se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

„Výmazem osobních údajů“ se rozumí fyzické zničení nosičů osobních údajů, nebo jejich fyzické vymazání nebo trvalé vyloučení z dalších zpracování.

„Zpracováním osobních údajů“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničen.

„Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

„Zvláštní kategorií osobních údajů“ se rozumí osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

2. ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. něného zájmu správce
  • Osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce, např. ochrana internetových stránek před zneužitím, posuzování bonity obchodního partnera aj.
 2. Účel zpracování – rezervace testovací jízdy
  • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem ověření totožnosti subjektu údajů před testovací jízdou a kontaktování subjektu údajů s obchodní nabídkou vozu, který subjekt údajů testoval či o jehož testování projevil zájem.
 3. Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
  • Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Účel zpracování – dotaz na zákaznický servis
  • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení položeného dotazu na zákaznický servis pomocí formuláře umístěného na stránkách www.peugeot.cz. Podle povahy a účelu položeného dotazu může být zpracování založena na plnění smlouvy či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, příp. na základě konkludentního souhlasu subjektu údajů, který vyjádřil položením svého dotazu, tedy odesláním vyplněného formuláře.
 5. Účel zpracování – souhlas s pravidly soutěže
  • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry. V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby uveřejnili v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže a dále nejvýše po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

 

Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 

 1. Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, příp. datum narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti, podpis; u subjektu údajů, který je podnikatelem též daňové identifikační číslo nebo identifikační číslo osoby;
 2. Kontaktní údaje: především doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další podobné informace;
 3. Údaje o důvěryhodnosti: osobní údaje, které jsou pro Správce – s ohledem na jeho povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně – potřebné k tomu, aby Správce mohl své služby uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze poskytované služby.
 4. Další osobní údaje: číslo bankovního účtu či jiného účtu;
 5. Technické údaje: IP adresa.

 

Správce nezpracovává žádné Zvláštní kategorie osobních údajů.

3. SUBJEKT

Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů:

 

 1. Plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
 2. Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;
 3. Oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 
 4. Souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 

Jde-li o zpracování osobních údajů na základě Souhlasu, je tento právní titul nezbytný pro zpracování pro účely marketingu, které zahrnuje zejména:

 

1) Nabídku produktů a služeb:

Správce může nabídky produktů a služeb zasílat jen elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení.

 

2) Automatizované zpracování osobních údajů a profilování:

Pro poskytování on-line služeb webové stránky Správce provádí monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k webové stránce. Tento monitoring provádí z bezpečnostních důvodů a pro zamezení podvodům a škodám na počítačových systémech ve smyslu ustanovení recitálu 47 a 49 Nařízení.

Správce provádí za účelem zkvalitnění služeb anonymní monitoring veškerých vyhledávaných výrazů na webové stránce ze strany uživatelů. Tento monitoring provádí Správce bez vazeb na osobní údaje subjektů údajů.

Správce neprovádí žádné automatizované zpracování ani profilování osobních údajů poskytovaných subjekty osobních údajů.

 

3) Předávání osobních údajů třetím stranám:

Správce používá k vyhodnocování návštěvnosti webových stránek nástroje třetí strany (např. – Google Analytics – podrobné údaje o této služby jsou k dispozici zde: https://analytics.google.com.).

Souhlas k marketingovým účelům je dobrovolný, je však nezbytný pro poskytování individuálních nabídek produktů a služeb Správce. Bez takto uděleného souhlasu nemůže Správce individuální nabídky poskytovat. Souhlas k marketingovým účelům trvá po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a po dobu následujících 2 let po ukončení tohoto smluvního vztahu nebo do doby odvolání Souhlasu. Souhlas je možné odvolat kdykoli na níže uvedených kontaktních spojeních Správce.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce a dále prostřednictvím dalších subjektů, zejména pak prostřednictvím marketingových agentur, agentur průzkumu spokojenosti klientů, poskytovatelů IT řešení a softwarů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů, a také prostřednictvím subjektů, které jsou vůči Správci propojenými osobami.

 

Tyto subjekty budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na spolku), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro Správce, a to na základě jeho pokynů).

 

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

5. VAŠE PRÁVA V POSTAVENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo k jejich opravě nebo vymazání (právo být zapomenut/a), právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na zákaz zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování údajů dle čl. 6 (1) písmeno e) nebo f) Nařízení nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu v souladu s platnými právními předpisy, právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, právo podat stížnost u Dozorového orgánu.

Mějte na paměti, že Vaše výše uvedená práva jsou omezena právní úpravou a musí být ze strany Správce splněna jen za určených podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Bližší specifikace jednotlivých práv subjektu údajů:

 

 1. Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro Správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro Správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy Správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud Správci svědčí jiný právní důvod zpracování. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 2. Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od Správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 3. Právo na opravu nebo Výmaz, popřípadě Omezení zpracování osobních údajů: subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o Výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o Omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.
 4. Právo na přenositelnost údajů: subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 5. Právo vznést námitku: subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 
 6. Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování: subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 7. Právo podat stížnost u Dozorového orgánu: subjekt údajů má právo podat stížnost u Dozorového orgánu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Více informací a formulář k podání stížnosti příslušnému Dozorovému orgánu v České republice naleznete na následujícím odkaze:  https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele/ds-4454/p1=4454.

 

Chcete-li jakožto subjekt údajů využít některého ze svých výše uvedených práv, kontaktujte prosím Správce na adrese P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč, datovou schránkou nebo prostřednictvím e-mailu na osobni.data@p-automobil-import.cz.

 

Správce poskytne subjektu údajů informace o opatřeních přijatých na žádost podle článků 15 až 22 Nařízení, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

 

Pokud Správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

 

Pokud má Správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 Nařízení, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

 

Informace podle článků 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení se poskytují a činí bezplatně. Jsou‑li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Správce:

 

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací; nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět. 
6. KONTAKTUJTE NÁS

V případě potřeby nás můžete kdykoliv kontaktovat na následujících místech:

Adresa:               c Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ

E-mail:               osobni.data@c-automobil-import.cz

Infolinka:           244 118 800

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Adresa:              c Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ

E-mail:               osobni.data@c-automobil-import.cz