Právní doložka

Právní doložka

Všeobecné podmínky užití webových stránek DS Automobiles

 • Úvod

Vážení Uživatelé,

přečtěte si, prosím, tyto Všeobecné podmínky užití upravující pravidla chování na Stránkách DS Automobiles. Pro Váš lepší přehled jsme znění Všeobecných podmínek rozdělili do tematických bloků tak, abyste rychle našli informaci, kterou hledáte. Dovolujeme si dodat, že užíváním těchto Stránek plně a bez výhrad respektujete znění těchto Všeobecných podmínek.

 • Pojmy

Stránky: souhrnné označení pro internetové stránky přístupné na adrese www.dsautomobiles.cz včetně všech souvisejících subdomén, mikrostránek (microsite) a obsahu dostupného z uvedených stránek.

Uživatel: označení všech osob, které Stránky používají.
Všeobecné podmínky: zkratka pro Všeobecné podmínky užití, tj. tyto podmínky.
DS: C Automobil Import s.r.o., IČ: 262 13 664, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80269.
ZOOÚ: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Prvek: označuje prvky, zejména informace, které DS prostřednictvím Stránek poskytuje Uživatelům.

 • Předmět

Tento dokument obsahuje Všeobecné podmínky užití Stránek. Cílem dokumentu je definovat, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou Uživatelé prohlížet Stránky, a upřesnit, že Uživatel při prohlížení Stránek musí respektovat tyto Všeobecné podmínky. Tyto Všeobecné podmínky vymezují práva a povinnosti Uživatelů těchto Stránek, vyplývající z ochrany autorských práv a dalších práv souvisejících s ochranou práv duševního vlastnictví.

 • Závaznost informací

Tyto Stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat Uživatele o výrobcích a službách, jež nabízí DS, a proto jakékoliv obchodní využití uvedených dat je bez předchozího písemného souhlasu DS vyloučeno. DS může měnit bez předchozího upozornění jakékoli údaje uvedené na Stránkách bez aktualizace Stránek včetně ceny a technických specifikací. Uvedené ceny nejsou nabídkou, tj. použití § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů se vylučuje, tzn. platí, že projev DS, který směřuje vůči neurčitému okruhu osob nebo který má povahu reklamy, je pouhým obchodním sdělením bez jakékoli právní závaznosti, není tedy nabídkou. DS si vyhrazuje právo měnit své produkty a informace o nich bez předchozího upozornění, i když si zákazník tyto produkty již objednal. Obsah jednotlivých Prvků na Stránkách má ve všech případech pouze informativní charakter a není smluvním dokumentem. V případě, že obchodní nabídku zašle na osobní adresu Uživatele obchodní zástupce značky DS, je za zaslanou nabídku plně odpovědný obchodní zástupce, nikoliv DS.

 • Úpravy

DS si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení změnit obsah Stránek a/nebo Všeobecných podmínek. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné. Veškeré změny vstupují v platnost jejich uveřejněním na Stránkách a bez dalšího nabývají účinnosti každým novým připojením Uživatele na Stránky, nebo jejich součást.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stránky si může Uživatel prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního charakteru, které se ho týkají. DS Automobiles se zavazuje zavést náležitá technická a organizační opatření, kterými ochrání osobní údaje proti zničení, neoprávněnému použití, ztrátě, poškození, úniku nebo neoprávněnému přístupu. DS Automobiles se zavazuje uchovávat osobní údaje pouze po dobu potřebnou k realizaci účelu, za jakým byly získány nebo zpracovány. DS Automobiles může mít povinnost poskytnout veškeré informace týkající se Uživatele v souladu se zákonem nebo platnými legislativními nařízeními nebo na základě žádosti soudu či orgánu veřejné správy.

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

Správce a zpracovatel

Osobní údaje zpracovává společnost C Automobil Import s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO: 250 80 229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47847, osobni.data@c-automobil-import.cz / 244 118 800, jakožto správce (dále jen „správce“) osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem, zejména členům distribuční sítě DS Automobiles,  členům skupiny Emil Frey Gruppe a subjektům, kteří pro správce zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Subjekt údajů

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

 

Osobní údaje

Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou subjektem údajů poskytnuty, a to především v rámci smlouvy nebo formuláře.

 

Účel zpracování – plnění smlouvy

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění práv a povinností z uzavřené smlouvydodržování povinností uložených zákonem o účetnictví, poskytnutí smluvní záruky za jakost, zajištění poskytnutí asistenčních služeb DS Automobiles, též za účelem poskytování výhod věrnostního programu DS Automobiles. Účel pro konkrétní smlouvu je uveden v rámci takové smlouvy.

 

Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Účel zpracování – průzkum spokojenosti zákazníků a nákupního chování

 Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků a nákupního chování.

 

Automatizované rozhodování

Potvrzuji, že jsem byl informován o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Předávání údajů do třetích zemí

Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

 

Práva subjektu údajů

Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:

 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo emailem na emailové adrese správce osobni.data@c-automobil-import.cz nebo písemně na adrese správce: C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování.

 

Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce osobni.data@c-automobil-import.cz nebo písemně na adrese správce: C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.

 

Informace o přijatých opatřeních

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

 

Náklady

Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.

Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

 1. a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 2. b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

 

SPECIFIKACE PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Jsou-li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

 

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a  to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně.

Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které  ses jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Uvedené se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

 1. a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 2. b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 3. c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

 

 • Cookies

Stránky využívají systém cookies k tomu, aby byla zajištěna integrita registračního procesu a Uživatelé měli umožněnou osobní modifikaci Stránek. Cookies šetří čas Uživatele tím, že v případech, kdy si Uživatel přizpůsobí Stránky, soubor cookie při jeho následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Uživatelových preferencích a to zrychlí procesy zobrazování. Uživatel je srozuměn, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače. Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače. Usnadňují navigaci na Stránkách a slouží k vypracování statistik návštěvnosti. Cookies neobsahují jmenovité informace. Uživatel může posílání cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

 • Přístup k Prvkům a souhlas s jejich užíváním

Prvky na Stránkách jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě. Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. především náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení. Uživatel prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení Internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Prvkům zavádí DS všechna dostupná a přiměřená opatření, nicméně neplynou pro něj z toho žádné závazky. Poskytnutím souhlasu se rozumí již samotná návštěva, tj. zobrazení Stránek či jejich součástí Uživatelem, nebo jakékoliv další užití Stránek a jejich součástí. Každá návštěva Stránek předpokládá souhlas s Všeobecnými podmínkami v platném znění.

 • Používání Stránek Uživatelem

DS zveřejňuje Stránky a informace na nich obsažené, aby poskytoval informace o svých produktech a činnosti. DS výslovně stanoví, že Uživatel smí Stránky prohlížet pouze a jenom za účelem získání informací o produktech a službách DS. Uživatel použitím Stránek přijímá a bere na vědomí zde uvedený účel, Uživatel se zároveň zavazuje jej nepřekročit.

Uživatel se zavazuje jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, zejména pak nečinit ničeho proti zájmům DS. Uživatel dále není oprávněn používat Prvky nebo jejich části k obchodním účelům nebo za účelem výdělku. Návštěva a používání Stránek a Prvků jsou prováděny na odpovědnost Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by DS vznikly z důvodu používání Stránek a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy, nebo těmito podmínkami. Uživatel se zavazuje používat Stránky v souladu s platným právním řádem České republiky, tj. zejména nezobrazovat, nestahovat, nezasílat a nepředávat žádný obsah:
–          podněcující násilí, odporující dobrým mravům, urážlivé povahy, nerespektující rovnoprávnost pohlaví, ohrožující ochranu a mravní výchovu dětí a mládeže a to zejména vytvářením a distribucí zpráv násilné nebo obscénní povahy, nerespektující lidskou důstojnost;
–          vybízející k účasti na kriminální činnosti;
–          podněcující ke konzumaci zakázaných látek;
–          (potenciálně) vybízející k politické, náboženské, rasové a národnostní nesnášenlivosti;
–          který je ilegální, škodlivý, výhružný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, ohrožující osobní život a cítění třetích osob;
–          zneužívající jméno nebo titul Uživatele, čímž uvádí jiného Uživatele v omyl;
–          v obecné rovině porušující práva třetích osob, výrobní tajemství, profesní tajemství, důvěrnost informací, značku, patentové právo a právo o ochraně fyzického a duševního vlastnictví, informací a chráněného obsahu;
–          obsahující informační viry nebo jiné kódy či programy, které byly sestrojeny za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti programového vybavení, počítače nebo telekomunikačních prostředků.

Uživatel se dále zejména zavazuje:
–          pravidelně se seznamovat s platným zněním Všeobecných podmínek a respektovat je;
–          neshromažďovat a neuchovávat osobní údaje jiných Uživatelů, žádným způsobem neobtěžovat jiné Uživatele;
–          nenarušovat fungování Stránek;
–          pravidelně sledovat aktuální znění Všeobecných podmínek před každým připojením ke Stránkám.

 • Zamezení přístupu, Nárok na používání Stránek

Pokud Uživatel vysloví nesouhlas s Všeobecnými podmínkami, bude mu přístup na Stránky automaticky zablokován. Za následky zablokování Stránek, újmy nebo poškození zájmů Uživatele nenese v tomto DS žádnou právní odpovědnost. Na používání Stránek se nevztahuje žádný nárok. DS Uživateli neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Stránek a Prvků, ani na jejich dostupnost – příležitostnou, okamžitou, spolehlivou a využitelnou. Stejně tak DS nezaručuje, že Prvky budou odpovídat požadavkům Uživatele. DS nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a/nebo jejich Prvků nebo vzniklé v souvislosti s jejich nefunkčností.

 • Hypertextové odkazy

Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Stránky, nepodléhají kontrole ze strany DS. DS nepřebírá odpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím. Odpovědnost za jejich používání nese Uživatel.

 • Ochrana práv DS

Prezentace a obsah Stránek vytvářejí celek chráněný platnými právními předpisy. Prezentace jako celek je obchodním majetkem DS a obsahuje mimo jiné obsah chráněný právem na ochranu duševního vlastnictví, jehož majitelem je DS nebo třetí osoby, které DS povolily jeho použití. Jakákoliv reprodukce a/nebo prezentace a/nebo zpracování jejich obsahu, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu DS. Název DS, DS Automobiles, DS Access, DriveDS, logo DS, názvy vozů modelové řady a obchodní slogany a jiné, kromě zvláštních údajů, jsou chráněny ochrannými známkami dle platných právních předpisů. Jakékoliv použití shodného nebo podobného označení v obchodním styku, bez předchozího písemného souhlasu DS bude považováno za porušení práv k ochranné známce. Modely a/nebo jejich verze představené na těchto internetových Stránkách, stejně tak jako údaje o jejich výbavě, opcích a doplňcích, se mohou lišit v závislosti na jednotlivých zemích. Pokud si Uživatel přeje jakékoliv upřesnění nebo doplňující informace, kontaktuje svého prodejce vozů DS.

Prvky jsou chráněny jako vlastnictví DS nebo vlastnictví třetích osob, které DS povolily jejich použití. Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič (papír, digitální nosič, …) nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu DS a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá trestním a občanským sankcím podle příslušných předpisů.

 • Závěrečná ustanovení

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz web: adr.coi.cz.

Případná neplatnost některého ustanovení Všeobecných podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Stránky a Všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Všeobecných podmínek, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou. V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy.

Co je dálkové ovládání?

Dálkové ovládání vám nabízí jedinečný zážitek pohodlí s různými a účinnými funkcemi, které jsou nad rámec řízení.

 

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

Dálkové ovládání je bezplatná služba dostupná pro nová elektrická a plug-in hybridní vozidla. Lze jej používat prostřednictvím aplikace MyBrand.

Video návod: https://www.youtube.com/watch?v=Ay9BbCKkv-w&t=33s

 

Informace o stavu

Hlavní stránka zobrazuje klíčové informace o baterii včetně stavu a úrovně nabití a také odhadovaného rozsahu autonomie.

Aby bylo možné zobrazit aktualizované informace, je třeba obnovit domovskou stránku:

– posunutím dolů shora dolů

– kliknutím na kulatou šipku vpravo nahoře na stránce

Správné informace by se měly objevit za méně než minutu.

Během načítání informací musí být stabilní připojení k internetu.

Nesmí se přepínat z WIFI na mobilní data 3G/4G/5G ani naopak. V opačném případě bude komunikace přerušena.

 

Dálkové nabíjení

Pomocí této funkce můžete na dálku nastavit a zahájit nabíjení vašeho vozidla, pokud je zapojeno do zásuvky. Umožňuje také přepnout z režimu okamžitého nabíjení do režimu odloženého nabíjení a naopak. Odložené nabíjení lze také aktivovat stisknutím konkrétního tlačítka v nabíjecím krytu. Pokud nabití dosáhne 100%, obdržíte upozornění.

 

Dálkové vytápění a chlazení

Tato funkce nastavuje příjemnou teplotu ve vašem vozidle. Teplotu nemusíte konfigurovat sami, protože funkcí Dálkového ovládání vždy dosáhnete teploty 21 °C.

 

Všeobecné podmínky použití

Použití této funkce během nabíjení nebude ovlivněn dojezd vašeho vozidla. I tak bude teplota komfortně nastavena.

Když nastavujete klimatizaci, systém se spustí 30 až 45 minut před cílovým časem, takže vaše vozidlo dosáhne komfortní teploty a zůstane aktivní dalších 10 minut. Je tedy třeba naprogramovat čas, kdy budete své vozidlo používat.

V závislosti na výbavě vašeho vozidla můžete také naprogramovat nabíjení z dotykové obrazovky vašeho připojeného navigačního systému prostřednictvím stránky „Nabíjení“ v nabídce „ELECTRICAL“ a naprogramovat časy klimatizace v „MENU“ na „KLIMATIZACE“ strana.

První spuštění klimatizace se spustí pouze v případě, že mezi okamžikem, kdy definujete začátek a konec, uplyne 45 minut.

Po naprogramování je úprava uložena ve vozidle a bude spuštěna i bez internetového připojení.

Dveře a/nebo kufr musí být zamknuté. Pokud vozidlo během akce odemknete, zastaví se po 1 minutě.

Povely nabíjení, budou spuštěny, po dosažení komfortní teploty. V aplikaci se může zobrazit upozornění.

 

Zvláštní podmínky pro hybridní vozidla

Zahájení úpravy teploty ve vašem vozidle přeruší probíhající nabíjení. Bude obnoveno po dosažení komfortní teploty, pokud to nabíjecí stanice umožňuje. Kdykoli úroveň nabití baterie klesne pod 20 %, a vozidlo není nabité, funkce úpravy teploty ve vozidle nebude k dispozici.

 

Zvláštní podmínky pro elektromobily

Režim rychlého nabíjení může fungovat současně s úpravou teploty bez jakýchkoli podmínek. Při pravidelném nabíjení je však podmínkou venkovní teplota:

– Mezi 5° a 35° může klimatizace a nabíjení fungovat současně

– Mimo tento teplotní rozsah dostane přednost nastavení teploty ve vozidle a přeruší se nabíjení vozidla. Bude pokračovat po dosažení vámi stanovené teploty.

Kdykoli úroveň nabití baterie klesne pod 50 %, funkce úpravy teploty ve vozidle nebude k dispozici.

 

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

Dálkové ovládání je služba dostupná pro nová vozidla se spalovacími motory, elektrická a plug-in hybridní vozidla. Umožňuje vzdálenou interakci mezi vaším chytrým telefonem a vaším vozidlem. Tuto službu lze využívat prostřednictvím aplikace MyDS.

U všech funkcí dálkového ovládání, nejpozději do 20 sekund po zadání úkolu, můžete různými způsoby zkontrolovat nastavení:

– pomocí banneru (pokud je otevřená domovská stránka MyDS)

– upozorněním (pokud je aplikace MyDS spuštěna na pozadí, nebo je smartphone uzamčen)

 

Stav uzamčení

Tato funkce vám umožňuje sledovat stav uzamčení vašeho vozu. Aby se aktualizovaný stav zobrazoval na domovské stránce, je třeba provést aktualizaci:

– posunutím dolů shora dolů

– kliknutím na kulatou šipku vpravo nahoře na stránce

Poznámka: Jakmile jsou odemčeny alespoň jedny dveře, je stav zobrazený v MyDS odemčen.

 

Dálkové zamykání/odemykání

Tato funkce Vám umožňuje na dálku zamknout/odemknout dveře vašeho vozidla. Animovaná tlačítka aplikace označují, že akce probíhá. Vozidlo se zamkne/odemkne nejpozději do 8 sekund po vyžádání.

Viditelnost tlačítka nesouvisí se stavem uzamčení vozidla, např. tlačítko „uzamknout“ je dostupné, i když je vozidlo zamknuté.

 

Dálkové osvětlení

Tato funkce Vám umožňuje na dálku zapínat výstražná nebo obrysová světla v závislosti na Vašem vozidle. Animovaná tlačítka aplikace indikují, že akce probíhá nejpozději 8 sekund po Vaší žádosti:

– zpočátku, že akce probíhá

– poté se na 10 sekund rozsvítí světla.

 

Dálkové troubení

Tato funkce umožňuje vzdálené troubení. Animovaná tlačítka aplikací indikují, že akce probíhá nejpozději 8 sekund po Vaší žádosti

 

Jak aktivuji službu Dálkové ovládání?

Vzdálené služby vyžadují bezpečné ověření pro rozpoznání uživatele. Pro správné ověření postupujte podle následujících pokynů:

Poznámka: Pokud na příslušné vozidlo existuje smlouva pro jiného uživatele, bude po dokončení procesu aktivace automaticky ukončena.

 • Stáhněte si mobilní aplikaci MyDS a vytvořte si účet
 • Zadejte svůj VIN
 • Přejděte na „Vozidlo“ a poté na kartu „Servis“.
 • Vyberte požadovanou službu ze seznamu dostupných Připojených služeb
 • Potvrďte využití služby
 • Dokončete aktivaci ve 3 krocích:

* Dokončete do 6 dnů, jinak bude smlouva automaticky ukončena

 

 • Zaregistrujte si důvěryhodné telefonní číslo
 • Zaregistrujte svůj smartphone pomocí BEZPEČNOSTNÍHO kódu a/nebo Face ID / Touch ID

– Chcete-li používat Face ID, musíte používat alespoň IPHONE 9

– Chcete-li používat Touch ID, musíte používat alespoň IPHONE 7 / 8; nebo Android

 • Jděte k vozidlu se svým chytrým telefonem a klíčem:
 1. Nastartujte své vozidlo
 2. Navažte spojení Bluetooth mezi vaším vozidlem a chytrým telefonem

iii. Postupujte podle kroků pro identifikaci klíče

* V případě potřeby se aktualizace vozidla zobrazí v aplikaci a nainstalují se při příštích cestách – minimálně 15 minut dlouhých nebo delších. Jakmile bude vozidlo aktualizováno, můžete využívat vzdálené služby.

Poznámka: Během procesu aktivace pravidelně obnovujte domovskou stránku aplikace posunutím obrazovky shora dolů

 

Používání služby Dálkového ovládání: kodex praxe

 

Abyste mohli co nejlépe využít své služby Dálkového ovládání, dodržujte prosím níže uvedený kodex:

 • Ujistěte se, že jste dokončili aktivační procedury
 • Ujistěte se, že jste v oblasti internetového připojení
 • Ujistěte se, že alespoň každých 7 dní uděláte alespoň 15minutovou cestu s vaším vozidlem
 • Zkontrolujte, zda je zde deaktivován soukromý režim vašeho vozidla => Jak aktivovat a deaktivovat sdílení dat a polohu vozidla?
 • Elektronické dálkové ovládání a dálkové ovládání můžete používat na různých chytrých telefonech, pokud se přihlásíte pomocí účtu předplatného služby. Aplikace vás provede registrací smartphonu s kroky ověření.

Další informace jsou k dispozici zde

Navzdory těmto doporučením, pokud narazíte na potíže, kontaktujte naše oddělení péče o zákazníky a vyplňte dostupný formulář aplikace MyDS. Budete požádáni o odeslání protokolů k analýze.

Verze 2019.v3
C Automobil Import s.r.o.